1. pl
 2. en
 3. de
 4. sk
 5. cs
 6. uk
 1. pl
 2. en
 3. de
 4. sk
 5. cs
 6. uk
 1. pl
 2. en
 3. de
 4. sk
 5. cs
 6. uk

 

Níže uvedené informace jsou stručným, srozumitelným a jasným shrnutím informací uvedených v Zásadách ochrany osobních údajů, které se týkají správce údajů, účelu a způsobu zpracování osobních údajů a vašich práv v souvislosti s tímto zpracováním, a to ve formě, která je nezbytná pro splnění informační povinnosti podle zákona o ochraně osobních údajů. Podrobnosti o způsobu zpracování a zapojených subjektech jsou k dispozici v uvedených zásadách.

 

V souladu s čl. 13 odst. 1 a 2 a čl. 14 odst. 1 a 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen RODO, Vás informujeme:

 

Kdo je správcem údajů?

 

Správcem osobních údajů (dále jen "správce") je společnost "MK Job Sp. z o.o.", podnikající na adrese: Wielicka 250, 30-663 Kraków, s přiděleným daňovým identifikačním číslem (NIP): 6423216650, s přiděleným číslem KRS: 0000778248, poskytující služby elektronicky prostřednictvím webových stránek.

 

Jak lze kontaktovat správce údajů?

Správce lze kontaktovat jedním z následujících způsobů:

 

 • Poštovní adresa - MK Job Sp. z o.o., ul. Wielicka 250, 30-663 Kraków

 • E-mailová adresa - rekrutacja@mkjob.pl

 • Telefonní spojení - +48 607 355 106

 • Kontaktní formulář - k dispozici na adrese: KONTAKTNÍ ÚDAJE - https://mkjob.pl/kontakt

 

 

Jmenoval správce pověřence pro ochranu osobních údajů?

Podle článku 37 nařízení RODO správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

V záležitostech týkajících se zpracování údajů, včetně osobních údajů, se obracejte přímo na Správce.

 

Odkud získáváme osobní údaje a jaké jsou jejich zdroje?

Údaje jsou získávány z následujících zdrojů:

 • od subjektů údajů

 

Jaký je rozsah osobních údajů, které zpracováváme?

Webové stránky zpracovávají běžné osobní údaje dobrovolně poskytnuté dotčenými osobami (tj. jméno, e-mailová adresa, telefon, IP adresa, životopis).

Podrobný rozsah zpracovávaných údajů je k dispozici v Zásadách ochrany osobních údajů.

 

Jaké jsou účely zpracování našich údajů?

Osobní údaje dobrovolně poskytnuté uživateli jsou zpracovávány pro jeden z následujících účelů:

 • Zavedení elektronických služeb:

  • Služby zasílání novinek (včetně zasílání reklamního obsahu se souhlasem).

 • Komunikace správce s uživateli v záležitostech souvisejících se službou a ochranou údajů.

 • Zajištění oprávněného zájmu Správce

 

Služba shromažďuje a zpracovává údaje uživatelů na základě:

Služba shromažďuje a zpracovává údaje uživatelů na základě:

 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

  • čl. 6 odst. 1 písm. a) subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden nebo více stanovených účelů.

  • čl. 6 odst. 1 písm. b) zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro přijetí opatření na žádost subjektu údajů před uzavřením smlouvy

  • čl. 6 odst. 1 písm. f) zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce nebo třetí strany

 • Zákon ze dne 10. května 2018 o ochraně osobních údajů (Sbírka zákonů 2018, položka 1000)

 • Zákon ze dne 16. července 2004. Zákon o telekomunikacích (Sbírka zákonů 2004, č. 171, položka 1800)

 • Zákon ze dne 4. února 1994 o autorském právu a právech s ním souvisejících (Sbírka zákonů 1994 č. 24 položka 83)

 

Jaký oprávněný zájem správce sleduje?

 • Pro případné určení, vyšetřování nebo obhajobu nároků - právním základem pro zpracování je náš oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f) zákona o ochraně osobních údajů) na ochraně našich práv, mimo jiné;

 • Pro účely posouzení rizik potenciálních zákazníků

 • Za účelem posouzení plánovaných marketingových kampaní

 • Za účelem provádění přímého marketingu

 

Jak dlouho zpracováváme osobní údaje?

Uvedené osobní údaje jsou zpravidla uchovávány pouze po dobu poskytování služby v rámci služby poskytované správcem. Jsou vymazány nebo anonymizovány ve lhůtě do 30 dnů od ukončení poskytování služby (např. vymazání registrovaného uživatelského účtu, odhlášení ze seznamu odběratelů novinek apod.).

Ve výjimečných situacích může být tato lhůta v zájmu ochrany oprávněného zájmu Správce prodloužena. V takové situaci Správce uchovává uvedené údaje od okamžiku žádosti uživatele o výmaz, nejdéle po dobu 3 let v případě porušení nebo podezření na porušení ustanovení předpisů služby subjektem údajů.

 

Kdo je příjemcem údajů včetně osobních údajů?

Správce je zpravidla jediným příjemcem údajů.

Zpracování údajů však může být svěřeno jiným subjektům, které pro správce vykonávají služby za účelem zajištění činnosti webových stránek.

Mezi takové subjekty mohou patřit mimo jiné:

 • hostingové společnosti, které Správci poskytují hostingové nebo související služby.

 • Společnosti, jejichž prostřednictvím je poskytována služba Newsletter

 

Budou vaše osobní údaje předávány mimo Evropskou unii?

Osobní údaje nebudou předávány mimo Evropskou unii, ledaže by byly zveřejněny v důsledku individuální akce uživatele (např. vložení komentáře nebo příspěvku), která by údaje zpřístupnila každému návštěvníkovi webových stránek.

 

Budou osobní údaje základem pro automatizované rozhodování?

Osobní údaje nebudou použity pro automatizované rozhodování (profilování).

 

Jaká máte práva v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů?

 

 • Právo na přístup k osobním údajům Uživatelé mají právo na přístup ke svým osobním údajům, které mohou uplatnit na základě žádosti podané správci.

 • Právo na opravu osobních údajů Uživatelé mají právo požadovat od Správce okamžitou opravu svých nepřesných osobních údajů a/nebo doplnění neúplných osobních údajů, a to na základě žádosti podané Správci.

 • Právo na výmaz osobních údajů Uživatelé mají právo požádat Správce o okamžitý výmaz osobních údajů, provedený na základě žádosti podané Správci. V případě uživatelských účtů spočívá výmaz údajů v anonymizaci údajů umožňujících identifikaci uživatele. V případě služby zasílání novinek má Uživatel možnost vymazat své osobní údaje sám pomocí odkazu obsaženého v každé zaslané e-mailové zprávě.

 • Právo na omezení zpracování osobních údajů Uživatelé mají právo na omezení zpracování osobních údajů v případech uvedených v článku 18 RODO, mimo jiné zpochybnění správnosti osobních údajů, uplatněné na základě žádosti podané Správci

 • Právo na přenositelnost osobních údajů Uživatelé mají právo získat od Správce osobní údaje týkající se Uživatele ve strukturovaném, běžně používaném formátu vhodném pro strojové čtení, realizované na základě žádosti podané Správci.

 

 

 • Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů Uživatelé mají právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů v případech uvedených v článku 21 RODO, a to na základě žádosti podané správci.

 • Právo podat stížnost Uživatelé mají právo podat stížnost u dozorového úřadu zabývajícího se ochranou osobních údajů, tj. u předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem na adrese Stawki 2, 00-193 Varšava.

 

Informační povinnosti

Otevírací doba

Pondělí - pátek
8:00 - 16:00

MK Job - personální agentura
personální agentura

Ulice Wielicka 250
30-663 Krakov
+48 607 355 106
NIP: 6423216650
REGON: 382894748
KRS: 0000778248