1. pl
 2. en
 3. de
 4. sk
 5. cs
 6. uk
 1. pl
 2. en
 3. de
 4. sk
 5. cs
 6. uk
 1. pl
 2. en
 3. de
 4. sk
 5. cs
 6. uk

Tieto zásady ochrany osobných údajov opisujú, ako spracúvame informácie o vás vrátane osobných údajov a súborov cookie alebo "cookies".

 

1. Všeobecné informácie

Tieto zásady sa vzťahujú na webovú stránku, ktorá funguje pod url: mkjob.pl

Prevádzkovateľom webovej stránky a správcom osobných údajov je: z o.o., Wielicka 250, 30-663 Krakov

Kontaktná e-mailová adresa prevádzkovateľa: rekrutacja@mkjob.pl

Prevádzkovateľ je správcom vašich osobných údajov, pokiaľ ide o údaje poskytnuté dobrovoľne na webovej stránke.

 

Služba používa osobné údaje na tieto účely:

 • Spustenie informačného bulletinu

 • Vedenie online chatových konverzácií

 • Vybavovanie otázok prostredníctvom formulára

 • Prezentácia ponuky alebo informácií

 

Služba vykonáva funkcie na získavanie informácií o používateľoch a ich správaní týmito spôsobmi:

 

 • Prostredníctvom údajov dobrovoľne zadaných vo formulároch, ktoré sú vložené do systémov prevádzkovateľa.

 • Prostredníctvom ukladania súborov cookie (tzv. "cookies") do koncových zariadení.

 

2. Vybrané metódy ochrany údajov používané prevádzkovateľom

Prihlasovacie stránky a stránky na zadávanie osobných údajov sú chránené v prenosovej vrstve (certifikát SSL). Tým sa zabezpečí, že osobné a prihlasovacie údaje zadané na webovej lokalite sú v počítači používateľa zašifrované a možno ich prečítať len na cieľovom serveri.

 

Osobné údaje uložené v databáze sú zašifrované takým spôsobom, že ich môžu čítať len tí, ktorí vlastnia kľúč prevádzkovateľa. Týmto spôsobom sú údaje chránené v prípade odcudzenia databázy zo servera.

 

Dôležitým prvkom ochrany údajov je pravidelná aktualizácia všetkého softvéru, ktorý Prevádzkovateľ používa na spracovanie osobných údajov, čo znamená najmä pravidelné aktualizácie softvérových komponentov.

 

3. Hosťovanie

Služba je umiestnená (technicky udržiavaná) na serveroch prevádzkovateľa: nazwa.pl

 

4. Vaše práva a ďalšie informácie o tom, ako sa budú vaše údaje používať

V určitých situáciách má správca právo preniesť vaše osobné údaje ďalším príjemcom, ak je to potrebné na plnenie zmluvy uzavretej s vami alebo na plnenie povinností správcu. Toto sa vzťahuje na takéto skupiny príjemcov:

 

 • hostiteľskej spoločnosti na základe poverenia

 • oprávnení zamestnanci a spolupracovníci, ktorí používajú údaje na plnenie účelu webovej stránky

 • Vaše osobné údaje spracúvané správcom nie dlhšie, ako je nevyhnutné na výkon súvisiacich činností vymedzených osobitnými predpismi (napr. o účtovníctve). Pokiaľ ide o marketingové údaje, údaje nebudú spracúvané dlhšie ako 3 roky.

 • Vaše osobné údaje môže Správca v rámci svojich zákonných právomocí poskytnúť štátnym orgánom a subjektom verejnej správy.

 

Máte právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracovania, ako aj právo namietať proti spracovaniu a právo na prenosnosť údajov v prípadoch a za podmienok stanovených v RODO.

 

Máte právo namietať proti spracúvaniu uvedenému v bode 3.3 písm. c), ktoré sa týka spracúvania vašich osobných údajov na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa vrátane profilovania, pričom právo namietať nie je možné uplatniť, ak existujú platné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, najmä pokiaľ ide o preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie nárokov.

 

Ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, porušuje ustanovenia RODO, máte právo podať sťažnosť orgánu, ktorý dohliada na dodržiavanie ustanovení o ochrane osobných údajov, t. j. predsedovi Úradu na ochranu osobných údajov so sídlom na ulici Stawki 2, 00-193 Varšava.

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, ale nevyhnutné na prevádzku služby.

 

Vo vzťahu k vám môže byť vykonávané automatizované rozhodovanie vrátane profilovania na účely poskytovania služieb na základe uzatvorenej zmluvy a na účely priameho marketingu zo strany Správcu.

 

Osobné údaje sa neprenášajú z tretích krajín v zmysle predpisov o ochrane osobných údajov

 

5. informácie o formulároch

Služba zhromažďuje informácie dobrovoľne poskytnuté používateľom vrátane osobných údajov, ako je meno, priezvisko, e-mail, životopis, telefónne číslo, ak boli poskytnuté.

Služba môže zaznamenávať informácie o parametroch pripojenia (časová pečiatka, IP adresa).

Služba môže v niektorých prípadoch uložiť informácie, ktoré pomôžu prepojiť údaje vo formulári s e-mailovou adresou používateľa, ktorý formulár vypĺňa. V takom prípade sa e-mailová adresa používateľa zobrazí v url adrese stránky obsahujúcej formulár.

Údaje uvedené vo formulári sa spracúvajú na účel vyplývajúci z funkcie konkrétneho formulára, napr. na účely spracovania žiadosti o službu alebo obchodného kontaktu, registrácie služieb atď. V každom prípade je v kontexte a popise formulára jasne uvedené, na čo sa používa.

 

6. Protokoly správcu

Informácie o správaní používateľov na webovej lokalite môžu byť predmetom zaznamenávania. Tieto údaje sa používajú na správu webovej stránky.

 

7. Relevantné marketingové techniky

 • Prevádzkovateľ používa štatistickú analýzu návštevnosti webových stránok prostredníctvom služby Google Analytics (Google Inc., so sídlom v USA). Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje prevádzkovateľovi tejto služby, iba anonymizované informácie. Služba je založená na používaní súborov cookie v koncovom zariadení používateľa. Pokiaľ ide o informácie o preferenciách používateľa, ktoré zhromažďuje reklamná sieť Google, používateľ môže zobraziť a upraviť informácie vyplývajúce zo súborov cookie pomocou nástroja: https://www.google.com/ads/preferences/.

 • Prevádzkovateľ používa techniky remarketingu na prispôsobenie reklamných správ správ správaniu používateľa na stránke, čo môže vzbudzovať ilúziu, že sa na sledovanie používateľa používajú jeho osobné údaje, ale v praxi sa žiadne osobné údaje od prevádzkovateľa k prevádzkovateľom reklamy neprenášajú. Technologickým predpokladom takýchto činností je povolenie súborov cookie.

 • Prevádzkovateľ používa pixel Facebooku. Táto technológia spôsobuje, že spoločnosť Facebook (Facebook Inc. so sídlom v USA) vie, že osoba, ktorá je v nej registrovaná, používa Službu. V tomto prípade sa spolieha na údaje, vo vzťahu ku ktorým je sám správcom; Prevádzkovateľ neprenáša žiadne ďalšie osobné údaje od seba na Facebook. Služba je založená na používaní súborov cookie v koncovom zariadení používateľa.

 • Prevádzkovateľ používa riešenie, ktoré skúma správanie používateľov vytváraním tepelných máp a zaznamenávaním správania na stránke. Tieto informácie sú pred odoslaním prevádzkovateľovi služby anonymizované, takže prevádzkovateľ nevie, ktorej osoby sa týkajú. Nezaznamenávajú sa najmä zadané heslá a iné osobné údaje.

 • Prevádzkovateľ používa riešenie, ktoré automatizuje prevádzku služby vo vzťahu k používateľom, napríklad také, ktoré dokáže po návšteve konkrétnej podstránky odoslať používateľovi e-mail za predpokladu, že používateľ súhlasil so zasielaním obchodnej korešpondencie od prevádzkovateľa.

 

 

8. Informácie o súboroch cookie

Webová lokalita používa súbory cookie.

 

Súbory cookie (tzv. "cookies") sú IT údaje, najmä textové súbory, ktoré sa ukladajú v koncovom zariadení používateľa služby a sú určené na používanie na webových stránkach služby. Súbory cookie zvyčajne obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, čas, kedy sú uložené v koncovom zariadení, a jedinečné číslo.

 

Subjektom, ktorý ukladá súbory cookie do koncového zariadenia Používateľa služby a má k nim prístup, je prevádzkovateľ služby.

 

Súbory cookie sa používajú na tieto účely:

 

 • udržiavanie relácie používateľa služby (po prihlásení), vďaka čomu nemusí používateľ na každej podstránke služby znovu zadávať svoje prihlasovacie meno a heslo;

 • realizácia účelov uvedených vyššie v časti "Dôležité marketingové techniky";

 • v rámci Služby sa používajú dva hlavné typy súborov cookie: "relácia" (session cookies) a "trvalé" (persistent cookies). "Relačné" súbory cookie sú dočasné súbory, ktoré sa ukladajú v koncovom zariadení Používateľa, kým sa Používateľ neodhlási, neopustí webovú lokalitu alebo nevypne softvér (webový prehliadač). "Trvalé" súbory cookie sa ukladajú v koncovom zariadení Používateľa na dobu uvedenú v parametroch súborov cookie alebo kým ich Používateľ nevymaže.

 

Softvér na prehliadanie webových stránok (internetový prehliadač) zvyčajne štandardne umožňuje ukladanie súborov cookie na koncové zariadenie používateľa. Používatelia webovej lokality môžu v tomto ohľade zmeniť svoje nastavenia. Internetový prehliadač umožňuje vymazanie súborov cookie. Súbory cookie je možné aj automaticky blokovať Podrobné informácie o tejto téme sú uvedené v nápovede alebo dokumentácii internetového prehliadača.

 

Obmedzenia používania súborov cookie môžu ovplyvniť niektoré funkcie dostupné na Webovej lokalite.

 

Súbory cookie umiestnené v koncovom zariadení Používateľa Webovej lokality môžu používať aj subjekty spolupracujúce s Prevádzkovateľom Webovej lokality, ide najmä o spoločnosti: Google (Google Inc. so sídlom v USA), Facebook (Facebook Inc. so sídlom v USA).

 

9. Správa súborov cookie - ako udeliť a odvolať súhlas v praxi?

Ak si neželáte dostávať súbory cookie, môžete zmeniť nastavenia prehliadača. Upozorňujeme, že vypnutie súborov cookie potrebných na overovacie procesy, bezpečnosť, udržiavanie preferencií používateľa môže sťažiť a v krajnom prípade znemožniť používanie webových stránok.

 

Ak chcete spravovať nastavenia súborov cookie, vyberte z nižšie uvedeného zoznamu webový prehliadač, ktorý používate, a postupujte podľa pokynov:

Informačné povinnosti

Otváracie hodiny

Pondelok - piatok

godz.: 8:00 –16:00

MK Job - personálna agentúra
personálna agentúra

ul. Wielicka 250

30-663 Kraków

+48 607 355 106

NIP: 6423216650

REGON: 382894748

KRS: 0000778248